top of page

Algemene Voorwaarden en privacy statement 

intellgentieonderzoek zwolle, iq test zwolle, hoogbegaafd zwolle, Boudewien Vermeer, hoogbegaafdheid zwolle

Uw rechten als client

Ik ben lid van het Nederlands Instituut Psychologen en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van het NIP,  Registerpsycholoog Kind- en Jeugd.  Het NIP stelt kwaliteitscriteria en heeft ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden. Voor uitgebreidere informatie over de Beroepscode verwijs ik u naar het NIP.  
Mocht u klachten hebben over de hulpverlening dan stel ik het op prijs wanneer u dit aan mij kenbaar maakt. Wij  kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht u daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij  het NIP, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht. 
Op de geboden hulpverlening is Beroepscode voor psychologen van het Nederlands Instituut van Psychologen van kracht. Deze is in te zien via de website van het NIP.

Indien u van mening bent dat ik mij als psycholoog niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het College van Toezicht.

 

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

Psychologenpraktijk10, gevestigd te Venlo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 58999531 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens.

Alles wat wordt besproken tussen ons is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Alleen met uw toestemming wordt informatie aan derden verstrekt.  Indien ik informatie op wil vragen bij anderen, vraag ik altijd eerst uw toestemming. 

Voor kinderen boven de 16 jaar geldt deze geheimhouding ook naar ouders. Vanaf 12 jaar moet de geheimhouding zo goed mogelijk gerespecteerd worden, hetgeen betekent dat ik  niets uit het dossier mag vertellen tenzij u er nadrukkelijk om verzoekt.

Kinderen van gescheiden ouders: Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Ik handel naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop. Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over het onderzoek/de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement. Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de behandelaar deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Wij zullen dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.

 

Privacy Statement
Dit privacy statement legt uit hoe Psychologenpraktijk10 met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 

  1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk10 persoonsgegevens verwerkt:  a. (potentiële) cliënten; b. bezoekers aan de praktijk van Psychologenpraktijk10;  c. bezoekers van de website van Psychologenpraktijk10 die een aanmeldingsformulier invullen;  d. deelnemers aan bijeenkomsten van Psychologenpraktijk10;  e. alle overige personen die met Psychologenpraktijk10 contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk10 persoonsgegevens verwerkt.

 

  1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk10 verwerkt persoonsgegevens die: a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of aanmeldingsformulier op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens; b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers; c. worden verkregen via video-opnames ten behoeve van ouder- en schoolgesprekken. Voor deze opnames is vooraf toestemming gevraagd aan de ouders en/of de cliënt. Deze opnames worden na de bespreking vernietigd.

 

  1. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk10 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a. het uitvoeren van een psychologische behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden; b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor gesprekken en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd.

 

  1. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk10 verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden: a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking; b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een psychologische behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals onder andere de gemeenten; c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een psychologisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een gesprek.

 

  1. Verwerkers

Psychologenpraktijk10 kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk10 persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk10sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

 

  1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk10 deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk10deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

  1. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk10 geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk10 ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

  1. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk10 bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk10 hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen: a. psychologische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;  b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;  c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht.

 

  1. Wijzigingen privacy statement

Psychologenpraktijk10 kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychologenpraktijk10 gepubliceerd. Het is aan te raden dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

  1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk10 te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk10 door een e-mailbericht te sturen naar: psychologenpraktijk10@gmail.com, of telefonisch contact op te nemen (zie de website voor het telefoonnummer).

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk10 persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk10 door een e-mailbericht te sturen naar psychologenpraktijk10@gmail.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Rapportage en dossier

 

De gegevens van u en uw kind, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel het onderzoek/de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in het dossier. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U  kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor inzage kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). Ik vraag hiervoor een onkostenvergoeding.

Betalingsvoorwaarden

De praktijk werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, deze zijn als volgt:

 

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de

psycholoog en de cliënt.

 

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Er zal in dat geval 50% van het uurtarief in rekening worden gebracht. 

 

Artikel 3

De psycholoog stuurt bij diagnostiek voorafgaand aan het adviesgesprek een factuur naar de cliënt. behandelconsulten worden maandelijks achteraf gefactureerd.  

 

Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald, voor diagnostiek geldt dat de factuur voorafgaand aan het adviesgesprek moet worden voldaan. 

 

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zevendagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

 

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

 

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

 

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

 

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40.

 

 

Artikel 10

Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënten de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

bottom of page