top of page
intellgentieonderzoek zwolle, iq test zwolle, hoogbegaafd zwolle, Boudewien Vermeer, hoogbegaafdheid zwolle

Uw rechten als client

 

Ik ben lid van het Nederlands Instituut Psychologen en sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van het NIP,  Registerpsycholoog Kind- en Jeugd.  Het NIP stelt kwaliteitscriteria en heeft ook een beroepscode en klachtenregeling, waaraan het handelen van een psycholoog getoetst kan worden. Voor uitgebreidere informatie over de Beroepscode verwijs ik u naar het NIP. 
Mocht u klachten hebben over de hulpverlening dan stel ik het op prijs wanneer u dit aan mij kenbaar maakt. Wij  kunnen dan proberen samen tot een oplossing te komen. Mocht u daarna ontevreden blijven over het beroepsmatig handelen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het NIP, naar College van Toezicht/NIP, Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

 

Uw privacy en geheimhoudingsplicht

 

Alles wat wordt besproken tussen ons is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Alleen met uw toestemming wordt informatie aan derden verstrekt.  Indien ik informatie op wil vragen bij anderen, vraag ik altijd eerst uw toestemming. 

Voor kinderen boven de 16 jaar geldt deze geheimhouding ook naar ouders. Vanaf 12 jaar moet de geheimhouding zo goed mogelijk gerespecteerd worden, hetgeen betekent dat ik  niets uit het dossier mag vertellen tenzij u er nadrukkelijk om verzoekt.

Kinderen van gescheiden ouders: Er zijn in de wet afspraken gemaakt over de privacy van kinderen en hun gescheiden ouders en over de mate waarin ouders het recht hebben om geïnformeerd te worden over de aanmelding van hun kind bij een hulpverlener. Ik handel naar deze richtlijnen en afspraken in de wetgeving. Het belang van het kind staat altijd voorop. Als er door de rechter een voorlopige voorziening is uitgesproken of beide ouders hebben na de scheiding het gezag over hun kind, dan moeten beide ouders toestemming geven voor aanmelding van het kind. Ook hebben dan beide ouders recht op informatie over het onderzoek/de behandeling en inzage in rapportage en het dossier conform de bepalingen in het Privacyreglement. Als er één ouder is die niet met het gezag is bekleed, hoeft er aan deze ouder geen toestemming worden gevraagd voor aanmelding. Deze ouder heeft ook geen recht op volledige inzage in het dossier. Wel heeft deze ouder recht op belangrijke informatie over het kind. De wet (BW, artikel 337B, boek1) stelt dat de ouder die het gezag heeft de andere ouder van belangrijke informatie moet voorzien. Als dit niet mogelijk is kan de behandelaar deze informatie zelf verstrekken, bijvoorbeeld aan de hand van een kort verslag. Wij zullen dit altijd doen met medeweten van de ouder die het gezag heeft.

 

Rapportage en dossier

 

De gegevens van u en uw kind, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel het onderzoek/de hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. U heeft altijd inzage in het dossier. Het dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U  kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Voor inzage kunt u een aparte afspraak maken. U kunt een kopie ontvangen van het dossier (de werkaantekeningen maken geen deel uit van het dossier). Ik vraag hiervoor een onkostenvergoeding.

Betalingsvoorwaarden

De praktijk werkt met de algemene betalingsvoorwaarden van het NIP, deze zijn als volgt:

 

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de

psycholoog en de cliënt.

 

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Er zal in dat geval 75 euro in rekening worden gebracht in geval van een intelligentie-onderzoek en 25 euro bij een consult.

 

Artikel 3

De psycholoog stuurt binnen zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt.

 

Artikel 4

De door de psycholoog aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

 

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zevendagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

 

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

 

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal de psycholoog de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

 

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. De incassokosten bij uitblijven van betaling zijn 10 euro. Indien de betaling opnieuw uitblijft zal een aanmaning worden verstuurd. De aanmaningskosten zijn vastgesteld op 25 euro.

 

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40.

 

 

Artikel 10

Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënten de psycholoog onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

Algemene Voorwaarden

bottom of page