top of page

Wie ben ik?

Wil's Kracht portretten_Ania Liesting_22

 

BIG-registratie: 29933477425 

NIP: NIP-00090248

AGB-code: 94-014088

 

AGB-code praktijk: 94-60439

 

KVK-nummer: 58999531

 

Mijn naam is Boudewien Vermeer. Ik ben 49 jaar en moeder van twee dochters van 17 en 18.

 

Na mijn middelbare scholen in Zuid-Korea en Japan, heb ik mijn universitaire opleiding tot ontwikkelingspsycholoog in Groningen gevolgd. Hierop volgend heb ik een post-academische opleiding afgerond tot Kinder- en Jeugd registerpsycholoog van het NIP, welke later is omgezet in titel GZ-psycholoog. Mijn vak beoefen ik met zeer veel passie en toewijding. Ik vind het erg belangrijk om mijn kennis op peil te houden en heb in de afgelopen jaren een veelvoud aan postdoctorale cursussen en opleidingen gevolgd, waaronder modules van de ECHA opleiding in Nijmegen. Naast mijn eigen praktijk ben ik ruim 25 jaar werkzaam geweest als psycholoog binnen de jeugdzorg. Ik heb ruime diagnostische ervaring en veel expertise opgebouwd in het begeleiden/behandelen van (hoogbegaafde) kinderen/adolescenten en (gezins-)systemen.

 

Waarom een praktijk voor diagnostiek &  behandeling bij (vermoedens) van meer- hoogbegaafdheid?

Kennis van de cognitieve mogelijkheden van een kind is mijns inziens de basis van alle hulpverlening, schooltrajecten en opvoeding. Om een kind iets te kunnen (aan)leren is het heel belangrijk om te weten waar de sterke en zwakkere kanten liggen. In de afgelopen jaren ben ik vaak betrokken geweest bij kinderen die langdurig zijn overvraagd of juist zijn ondergestimuleerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel de sociaal-emotionele ontwikkeling als voor de verdere cognitieve ontwikkeling. Mijn droom is dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau wordt benaderd en zichzelf daardoor optimaal kan ontwikkelen. Uiteraard is het niet bij ieder kind noodzakelijk om een intelligentieonderzoek af te nemen, maar het kan in veel gevallen essentiële informatie en inzichten/handvatten geven voor ouders, leerkrachten, hulpverleners, maar vooral ook voor het kind zelf. 

 

Diagnostiek bij hoogbegaafdheid

Het vaststellen van hoogbegaafdheid is uiteraard veel meer dan alleen een score op een intelligentieonderzoek. Toch blijft het maken van een betrouwbare en objectieve schatting van intellectuele potentie van een kind/jonge (in de meeste gevallen) onmisbaar binnen het diagnostisch proces. Observatiegegevens zijn hierbij essentieel, maar daarnaast is het vooral ook belangrijk om de ontwikkeling, het sociaal-emotionele functioneren, de context van een kind/jongere en eventuele stressoren en coping mechanismen in beeld te brengen. 

Bij het vermoeden van hoogbegaafdheid is het erg belangrijk dat de diagnostiek plaatsvindt door iemand met zowel deskundigheid op het gebied van hoogbegaafdheid als op het vlak van de ontwikkelingspsychologie, trauma en classificerende diagnostiek. De ervaring leert namelijk dat hoogbegaafde kinderen regelmatig onderpresteren op een intelligentieonderzoek, maar ook dat er bijvoorbeeld bij hoogbegaafde kinderen regelmatig misdiagnoses plaatsvinden of dat ontwikkelings- of leerstoornissen juist worden gemist.  

 

Er is sprake van een grote overlap tussen gedragskenmerken die (kunnen) voortvloeien uit (niet signaleerde) hoogbegaafdheid en (gedrags)symptomen van   verschillende ontwikkelingsstoornissen als AD(H)D, ODD, ASS en bijvoorbeeld stemmingsstoornissen. Daarnaast zijn er ook veel onverenigbare gedragskenmerken. Het voorgaande maakt dat wanneer er geen zicht is op dan wel kennis is van hoogbegaafdheid bij een kind, gedragskenmerken onterecht geduid kunnen worden als een stoornis. Anderzijds is het zo dat hoogbegaafde kinderen/jongeren onvermogen als gevolg van een eventuele stoornis soms langere tijd kunnen verbergen of compenseren, waardoor een diagnose (bij de zogenaamde ‘twice-exceptionals’) uitblijft. Voor het geven van passende pedagogische-/handelingsadviezen (voor het kind, ouders, school en eventuele hulpverlening), maar vooral ook voor het (korte- en lange termijn) welbevinden/zelfbeeld van het kind is deskundige diagnostiek dan ook erg belangrijk. 

De basis van mijn diagnostiek (en begeleiding/behandeling) ligt in het Differentiatiemodel van Begaafdheid en Talent van Gagné (2010). Op basis van dit model wordt enerzijds gekeken maar de aangeboren vaardigheden (aanlegfactoren zoals intelligentie, sensitiviteit, analytisch vermogen en creativiteit) en worden daarnaast het (geboden) leerproces, de omgevingsfactoren en intrapersoonlijke factoren in kaart gebracht. Deze factoren zijn namelijk bepalend in het al dan niet tot uiting (kunnen) komen van een aangeboren talent. 

Er zijn meerdere onderzoeken mogelijk, variërend van een uitgebreid intelligentieonderzoek tot een uitgebreid sociaal-emotioneel onderzoek bij vermoedens van bijvoorbeeld AD(H)D of ASS. Het onderzoek is maatwerk en wordt afgestemd op kind kenmerken (o.a. leeftijd) en de hulpvraag. Om onnodige diagnostiek te voorkomen wordt meestal gestart met een uitgebreid intelligentieonderzoek in combinatie met een ontwikkelingsanamnese. Van hieruit wordt gekeken of aanvullende diagnostiek gewenst is.   

Behandeling

 

PP10 biedt professionele hulpverlening op het gebied van sociaal-emotionele, gedragsmatige en psychosomatische klachten bij meer- en hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen. In de praktijk wordt gewerkt met verschillende methodieken, zoals ACT-therapie, cognitieve gedragstherapie, trauma-gerichte therapie o.a. in de vorm van EMDR. De behandeling is maatwerk en wordt afgestemd op klachten en hulpvraag, waarbij uiteraard nadrukkelijke aandacht is voor de zijns- en persoonskenmerken, copingstrategieën en overkoepelende thema's in het leven van een hoogbegaafd kind/jongere/volwassene. 

bottom of page